کارگاه های دوره ای

 

ردیف

نام دوره

1

تئوری و علمی میکروسکوپ الکترونی

2

آشنایی با روش های آنالیز مواد

3

آشنایی با نحوه ثبت پتنت