گروه های تحقیقاتی

- مواد فلزی و آلیاژها

– سرامیک ها

-کامپوزیت ها

–پلیمر ها

- بیو متریال

-بتن و مصالح

- نانو مواد

–مواد معدنی

- مواد آلی

–مواد دارویی

- مواد سلولوزی

-مواد گیاهی