مقالات حاصل از فعالیت های انجام شده در مرکز

 

مقالات علمی _ پژوهشی:

ردیف

نام مجله

عنوان مقاله

نویسندگان

محل انتشار

زمان انتشار

1

Journal of Environmental Friendly Materials (JEFM)

Metallic Foams, New Generation of the Environmental Friendly Materials

V. Abouei Mehrizi; B. Karbakhsh Ravari

Iran

2019

2

Journal of Environmental Friendly Materials (JEFM)

The Comparison of Martensitic Transformation Sequences Between Aged Ti-50.6 and Ti-51.0 at.% Ni Alloys by in-situ SEM Observations

B. Karbakhsh Ravari

اIran

2018

3

مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران

بررسی اثر سرعت پیشروی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال AA2024-AA6061

به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

ایمان خدایی دلویی،حامد ثابت،

وحید ابویی مهریزی

ایران

پاییزو زمستان 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ISI معتبر:

ردیف

نام مجله

عنوان مقاله

نویسندگان

محل انتشار

زمان انتشار

1

Surface Engineering and applied Electrochemistery

Tribological characterization of the modified cast Al-Si Eutectic alloys

V.Abouei. Y.shajari, C.bidmeshgi

Moldavia

2019

2

Surface Engineering and Applied Electrochemistry

Investigation on Microstructure, Wear Behavior and Microhardness of  Al-Si/SiC Nanocomposite

E. Bahmani, V. Aboei. mehrizi, Y. Shajari, S. H. Razavi

Moldavia

2018

3

 

Surface Engineering and Applied Electrochemistry

the  Effect  of Annealing Temperature  and  Aging  Treatment on the Microstructure, Hardness and  Wear Behavior of Ti-6Al-4V

Y.  Shajari, V.  Abouei, A.  Abdolshah

Moldavia

2020