تفاهم نامه های منعقد شده با مرکز

ردیف

نام سازمان

1

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

2

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

3

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

4

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

5

مرکزمطالعات و پژوهش های مهندسی