پروژه های دانشجویی تحت پوشش

عنوان پایان نامه

حامی پایان نامه

ارزیابی ریزساختار ، خواص مکانیکی و کاربردی ورق فولادی 34CrMo4 حاوی عناصر میکروآلیاژی مورد استفاده در ساخت مخازن CNG

شرکت ساپکو

بررسی مکانیزم سایش ناشی از ذرات معلق در گاز طبیعی بر لوله­های API-5L-GrB و روش­های کنترل آن.

شرکت ملی گاز استان البرز

بررسی اثر تعداد جوشکاری تعمیراتی بر فولاد API-X42 بر رفتار خوردگی منطقه جوش

شرکت ملی گاز استان البرز

بررسی تاثیر افزودن عناصر بور و زیرکونیوم بر ریز ساختار و خواص سایشی آلیاژ تیتانیم

مرکزتحقیقات مهندسی مواد پیشرفته

تاثیر کسر حجمی مارتنزیت بر مقلومت به خوردگی سایشی فولاد دو فازی فریتی-مارتنزیتی

مرکزتحقیقات مهندسی مواد پیشرفته

بررسی اثر عملیات حرارتی بهینه و عنصر آلیاژی زیرکونیوم بر خواص سایشی آلیاژ تیتانیم

مرکزتحقیقات مهندسی مواد پیشرفته

بررسی افزودن عنصر آلومینیوم بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیآژ چند جزئی

مرکزتحقیقات مهندسی مواد پیشرفته

بررسی خواص مکانیکی آلیاژ Ti-Nb-Zr-Sn  و تعین تغییر عناصر آلیاژی هنگام ذوب مجدد

مرکزتحقیقات مهندسی مواد پیشرفته

بررسی خواص سایشی و چسبندگی اکسید تیتانیوم ایجاد شده به روش POE

مرکزتحقیقات مهندسی مواد پیشرفته

بررسی اثر عملیات ترمو مکانیکال بر خواص کششی آلیاژ زیست سازگار Ti-Nb-Zr-Mo-Sn

مرکزتحقیقات مهندسی مواد پیشرفته

بررسی خواص فرسایش، آلیاژ روکش سخت پایهFe-B-C  ایجاد شده بر روی زیر لایه فولاد ساده کربنی.

شرکت کاوش جوش