پروژه های انجام شده

عنوان پروژه

سازمان طرف قراداد

1

برنامه اجرایی استقرار نظام مدیریت پسماند و ارزیابی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مدیریت پسماند شهرک صنعتی اشتهارد

شرکت شهرک های صنعتی استان البرز

2

مطالعه انعطاف پذیری انواع تیرهای برق  و بررسی علت شکت تیر های برق بتنی و روش های بهبود آن

شرکت توزیع برق استان البرز

3

ترسیم نقشه جامع خوردگی خطوط انتقال گاز استان البرز

شرکت ملی گاز استان البرز