اهداف مرکز

الف: اهداف علمی و تحقیقاتی

1-افزایش ارتباط علمی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای کشور

2-افزایش تعداد مقالات  ISI,ISCو علمی پژوهشی دانشگاه

3-افزایش ارتباط علمی با اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور

4-پاسخگویی به نیاز های علمی اساتید ، دانشجویان

5-توسعه ارتباط با  صنایع کشور و منطقه(افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه)

6- افزایش تعداد طرح های پژوهشی اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده(ودانشگاه)

7- افزایش طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

8-توسعه روابط بین الملل و تبادل محقق

9-اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک با دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی خارج از کشور

ب: اهداف آموزشی:

1-توسعه دوره های کارشناسی ارشد

2-توسعه دوره های دکتری تخصصی( بخصوص پژوهش محور)

3-توسعه دوره های پسا دکتری

ج: اهداف اقتصادی با رویکرد تجاری‌سازی:

1-عقد قراردادهای همکاری( جهت خدمات علمی و پژوهشی) با واحد های صنعتی

2-برگزاری کارگاههای آموزشی و علمی تحقیقاتی مورد نیاز صنایع کشور و دانشجویان

3-اجرای طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

4-سرویس دهی خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی